Alone

Die Kerkraad

As regspersoon van die gemeente is die Kerkraad die aanspreeklike gesag en neem daarom verantwoordelikheid vir alle besluitneming in verband met gemeentelike handelinge en aktiwiteite. Die Kerkraad vergader vier maal per jaar wat meebring dat vir doeleindes van deurlopende funksionering van die gemeente, sekere bevoegdhede aan bedieninge gedelegeer word. Die Kerkraad se handelinge fokus uitsluitlik op:

  • toesighouding oor gemeentelike aktiwiteite
  • die gee van riglyne om die gemeente in die uitleef van haar roeping te lei
  • aanstel van ampsdraers en
  • die neem van besluite oor sake van meerdere belang wat na die vergadering verwys word.  

Die beplanningsbediening

Die beplanningsbediening se roeping is om biddend en in afhanklikheid van die Here te droom oor die toekoms van die Kerk.  Die bediening se taak is nie om die wiel elke keer van vooraf te herontwerp nie, maar eerder om te soek na God se wil vir die gemeente in die gemeenskap.  As gestuurde gemeente wil ons besig wees waar God besig is, en dit is die hart en strewe van die bediening.  Die beplanningsbediening bestaan uit verskeie leiers, die predikante en sekere bykomende lede.  Die bediening vergader elke tweede week (indien moontlik) en doen oorhoofse beplanning, koordinering, leiding en opvolging van aktiwiteite in die gemeente ten einde die gemeente doelwitte te bereik en gestalte te gee aan die roeping en verbintenis van die gemeente.  Die beplanningsbediening funksioneer as die koordinerende gesag van die kerkraad.  Aanbevelings word aan die kerkraad gemaak en goedgekeurde aanbevelings en opdragte van die kerkraad word uitgevoer.

Who's Online

We have 43080 guests and one member online